Garanti Belgesi Yönetmenliği Garanti Belgesi Yönetmenliği;garanti belgesi ile satılmak zorunda olan malları belirlemek ve garanti belgesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir
Garanti Belgesi Yönetmenliği
İletişim 0536 580 37 57 / Mobil Görünüm
Sosyal İletişim Kanallarımız 12. Sk. 38070 OSB/Melikgazi/Kayseri +90 212 212 35 17 Kayseri Patent Logo

Garanti Belgesi Yönetmenliği

Garanti Belgesi Yönetmenliği Garanti Belgesi Yönetmenliği;garanti belgesi ile satılmak zorunda olan malları belirlemek ve garanti belgesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir
,  Ana Kategori : Kalite,  Kategori :  Garanti Belgeleri  Tarih :  12.1.2019       Google Plus      
12. Sk. 38070 OSB/Melikgazi/Kayseri +90 212 212 35 17 Kayseri Patent

Kayseri Patent Logo

Garanti Belgesi Yönetmenliği Kayseri Patent

Garanti Belgesi Yönetmenliği ve alt başlıklarını incelemenizi öneririz. Garanti Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Esaslar, Tüketicinin Garanti ile İlgili Hakları, Tüketicinin diğer hakları, Değiştirilen malın garanti süresi.


13 Haziran 2014 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29029

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Garanti Belgesi Yönetmenliği Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1)  Bu Yönetmeliğin amacı; garanti belgesi ile satılmak zorunda olan malları belirlemek ve garanti belgesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, garanti belgesi ile satılmak zorunda olan ekli listede yer alan malları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 56 ncı ve 84üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a) Azami tamir süresi: 13/6/2014 tarihli ve 29029 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği ekinde yer alan listedeki her mal grubu için tespit edilen süreleri,
 2. b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
 3. c) Garanti belgesi: Üretici ve ithalatçılar tarafından, tüketiciye yönelik üretilen, ithal edilen veya satılan mallar için düzenlenen ve tüketicinin sahip olduğu hakları gösteren belgeyi,

ç) Genel Müdürlük: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünü,

 1. d) İş günü: Ulusal, resmî ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve pazar günleri dışındaki çalışma günlerini,
 2. e) İthalatçı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere, bu Yönetmeliğe ekli listedeki malları ticari veya mesleki amaçlarla ithal ederek satım, kira, finansal kiralama veya benzeri bir yolla piyasaya süren gerçek veya tüzel kişiyi,
 3. f) Kanun: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,
 4. g) Mal: Alışverişe konu olan taşınır eşyalardan Bakanlıkça, bu Yönetmeliğin eki listede tespit ve ilan edilen, garanti belgesi ile satılması zorunlu olan malı,

ğ) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere,  ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye, bu Yönetmeliğe ekli listedeki malları sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

 1. h) Üretici: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere, bu Yönetmeliğe ekli listedeki malları üretenler ile mal üzerine markasını, unvanını veya herhangi bir ayırt edici işaretini koyarak kendisini üretici olarak gösteren gerçek veya tüzel kişiyi,

ı) Yetkili servis istasyonu: Üretici veya ithalatçıların, ürettikleri veya ithal ettikleri mallar için; kullanım ömürleri süresince satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerini yürütmek üzere, kendileri tarafından veya aralarındaki sözleşme uyarınca, bu amaçla yetki verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ya da kurulmuş bulunan tesisleri,

ifade eder.Kayseri Patent, Kalite Yönetim Sistemleri danışmanları tarafından hazırlanan ISO Nedir, ISO 9001 Toplam Kalite Yönetim Sistemi' nin kurulumu, ISO 9001 Kalite Danışmanlık hizmetlerini, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, CE Belgesi ve Hizmet Yeterlilik Belgesi danışmanlık ve belgelendirme ayrıntılarını inceleyebilirsiniz.

İKİNCİ BÖLÜM

Garanti Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Esaslar

Garanti belgesi düzenleme zorunluluğu

MADDE 5 – (1) Üretici ve ithalatçılar, tüketicilere yönelik ürettikleri veya ithal ettikleri, bu Yönetmeliğe ekli listede yer alan kullanılmamış mallar için garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanacak garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi ve bu yükümlülüğün yerine getirildiğinin ispatı satıcıya aittir.

(3) Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez.

Garanti süresi

MADDE 6 – (1) Garanti süresi; malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve asgari iki yıl veya bu Yönetmeliğe ekli listedeki ölçü birimi ile tespit edilen değer kadardır.

(2) Garanti süresinin başka bir ölçü birimi ile belirlenmiş olması halinde, malın üzerinde bu ölçü biriminin tespitine yönelik bir düzeneğin bulunması veya yapısının bu değerin tespitine uygun olması gerekir. Aksi halde garanti süresinin asgari iki yıl olduğu kabul edilir.

(3) Malın arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

 

Garanti belgesinde bulunması zorunlu bilgiler

 

MADDE 7 – (1) Tüketicilere verilecek garanti belgesinde aşağıdaki bilgilerin yer alması zorunludur:

 1. a) Üretici veya ithalatçı firmanın unvanı, adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,
 2. b) Satıcının unvanı, adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,
 3. c) Fatura tarih ve sayısı,

ç) Malın cinsi, markası, modeli ile varsa bandrol ve seri numarası,

 1. d) Malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri,
 2. e) Garanti süresi,
 3. f) Azami tamir süresi,
 4. g) Bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamının garanti süresince garanti kapsamında olduğuna ilişkin bilgi,

ğ) Kanunun 11 inci maddesinde tüketiciye sağlanan seçimlik haklara ilişkin bilgi,

 1. h) Kullanım hatalarına ilişkin bilgi,

ı) Tüketicilerin şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerine ilişkin bilgi,

 1. i) Varsa tüketiciye sağlanan diğer haklar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tüketicinin Garanti ile İlgili Hakları

Ücretsiz onarım isteme hakkı

MADDE 8 – (1) Tüketicinin, Kanunun 11 inci maddesinde yer alan seçimlik haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

(2) Tüketici, ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı, tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin diğer hakları

MADDE 9 – (1) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

 1. a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 2. b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 3. c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi,

durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı,üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

(2) Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

(3) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, satıcı, malın bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade etmek zorundadır.

(4) Tüketicinin, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkını seçmesi durumunda satıcı, üretici veya ithalatçının, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebinin kendilerine bildirilmesinden itibaren azami otuz iş günü içerisinde, bu talebi yerine getirmesi zorunludur.

(5) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen raporun, arızanın bildirim tarihinden itibaren o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenmesi zorunludur.

Değiştirilen malın garanti süresi

MADDE 10 – (1) Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Kullanım hatası

MADDE 11 – (1) Tüketicinin malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar hakkında 8 inci ve 9 uncu madde hükümleri uygulanmaz.

(2) Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

(3) Tüketiciler, ikinci fıkrada belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

Bu arada Kayseri Patent iştiraki olan Etkin Patent tarafından hazırlanan Garanti Belgesi Yönetmenliği ‘ nide incelemenizi öneriyoruz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 12 – (1) 14/6/2003 tarihli ve 25138 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

EK

6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN GEREĞİNCE GARANTİ BELGESİ İLE SATILMASI ZORUNLU OLAN ÜRÜNLER LİSTESİ

 
8.3
GÜVENLİK VE ALARM SİSTEMLERİ  
 
8.2
BİLGİSAYAR VE ÇEVRE BİRİMLERİ 
 
8.1
TELEKOMÜNİKASYON ALET VE CİHAZLARI 
8
ELEKTRONİK, TELEKOMÜNİKASYON ALET VE CİHAZLARI
7
EVLERDE KULLANILAN ALTERNATİF ENERJİ SİSTEMLERİ İLE ISITMA VE AYDINLATMA CİHAZLARI
6
MOTORLAR 
5
TAŞINABİLİR ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ 
4
SIHHİ TESİSAT ALET VE CİHAZLARI 
3
ISITMA VE HAVALANDIRMA CİHAZLARI 
2
GÖZLÜKLER
 
1.4
BEDENSEL ENGELLİLERE AİT CİHAZLAR 
 
1.3
MASAJ ALET VE CİHAZLARI 
 
1.2
ANNE VE ÇOCUK ÜRÜNLERİ 
SEKTÖR/ÜRÜN
GARANTİ SÜRESİ
1
SAĞLIK SEKTÖRÜ 
 
1.1
KİŞİSEL KULLANIM CİHAZLARI
 
 
 
 
1.1.1
TANSİYON ALETLERİ
2 YIL
 
 
1.1.2
KAN DEĞERİ ÖLÇEN CİHAZLAR
2 YIL
 
 
1.1.3
İŞİTME CİHAZLARI
2 YIL
 
 
1.1.4
KONUŞMA CİHAZLARI
2 YIL
 
 
1.1.5
ATEŞ ÖLÇEN CİHAZLAR
2 YIL
 
 
1.2.1
ELEKTRONİK GÖĞÜS POMPALARI
2 YIL
 
 
1.2.2
BİBERON ISITICILARI
2 YIL
 
 
1.2.3
BİBERON STERİLİZATÖRLERİ
2 YIL
 
 
1.2.4
MAMA HAZIRLAMA SETLERİ
2 YIL
 
 
1.2.5
ÇOCUK OTO KOLTUKLARI
2 YIL
 
 
1.2.6
MAMA SANDALYELERİ
2 YIL
 
 
1.2.7
ÇOCUK ARABALARI VE PUSETLERİ
2 YIL
 
 
1.3.1
MASAJ ALETLERİ
2 YIL
 
 
1.4.1
TEKERLEKLİ SANDALYELER
2 YIL
 
 
1.4.2
ENGELLİLER İÇİN AKÜLÜ ARAÇLAR
2 YIL
 
2.1
GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ
2 YIL
 
2.2
GÖZLÜK ÇERÇEVELERİ
2 YIL
 
2.3
ÜÇ BOYUTLU GÖZLÜKLER
2 YIL
 
3.1
KLİMALAR
2 YIL
 
3.2
ISI POMPALARI
2 YIL
 
3.3
FAN KOİLLER
2 YIL
 
3.4
BRÜLÖRLER
2 YIL
 
3.5
KALORİFER KAZANLARI
2 YIL
 
3.6
KAT KALORİFERLERİ
2 YIL
 
3.7
KOMBİLER
2 YIL
 
3.8
DOĞALGAZ / LPG SOBALARI
2 YIL
 
3.9
GAZYAĞLI SOBALARI
2 YIL
 
3.10
KATI YAKIT SOBALARI
2 YIL
 
3.11
ELEKTRİKLİ ODA ISITICILARI
2 YIL
 
3.12
ŞOFBENLER
2 YIL
 
3.13
TERMOSİFONLAR
2 YIL
 
3.14
PENCERE TİPİ FANLAR
2 YIL
 
3.15
VANTİLATÖRLER
2 YIL
 
3.16
DAVLUMBAZLAR
2 YIL
 
3.17
ASPİRATÖRLER
2 YIL
 
3.18
FANLI ELBİSE KURUTUCULAR
2 YIL
 
3.19
HAVA TEMİZLEYİCİLER VE NEMLENDİRİCİLER
2 YIL
 
4.1
HİDROFORLAR
2 YIL
 
4.2
SU ARITMA CİHAZLARI
2 YIL
 
4.3
MOTORLU SU POMPALARI
2 YIL
 
4.4
VANALAR
2 YIL
 
4.5
BATARYALAR (SIHHİ TESİSAT)
2 YIL
 
4.6
SENSÖRLÜ MUSLUK APARATLARI
2 YIL
 
4.7
REZERVUARLAR
2 YIL
 
4.8
KÜVET VE DUŞ TEKNELERİ
2 YIL
 
4.9
LAVABOLAR
2 YIL
 
4.10
KLOZETLER
2 YIL
 
4.11
EVİYELER
2 YIL
 
5.1
TESTERE MAKİNELERİ
2 YIL
 
5.2
POLİSAJ MAKİNELERİ
2 YIL
 
5.3
MATKAPLAR
2 YIL
 
5.4
LEHİM TABANCALARI
2 YIL
 
5.5
VİDALAMA MAKİNELERİ
2 YIL
 
5.6
ZIMPARA MAKİNELERİ
2 YIL
 
6.1
ELEKTRİK MOTORLARI
2 YIL
 
6.2
İÇTEN YANMALI MOTORLAR
2 YIL
 
6.3
DIŞTAN TAKMALI DENİZ MOTORLARI
2 YIL
 
7.1
GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ISITMA SİSTEMLERİ
2 YIL
 
7.2
GÜNEŞ ENERJİSİNİ ELEKTRİK ENERJİSİNE ÇEVİREN SİSTEMLER
2 YIL
 
7.3
RÜZGAR ENERJİSİNİ ELEKTRİK ENERJİSİNE ÇEVİREN SİSTEMLER
2 YIL
 
 
8.1.1
SABİT HATLI TELEFONLAR
2 YIL
 
 
8.1.2
CEP TELEFONLARI
2 YIL
 
 
8.1.3
UYDU TELEFONLARI
2 YIL
 
 
8.1.4
MODEMLER
2 YIL
 
 
8.1.5
FAKSLAR
2 YIL
 
 
8.1.6
ARAÇ İÇİ KONUŞMA KİTLERİ
2 YIL
 
 
8.2.1
BİLGİSAYARLAR
2 YIL
 
 
8.2.2
MOUSE
2 YIL
 
 
8.2.3
MONİTÖRLER
2 YIL
 
 
8.2.4
YAZICILAR
2 YIL
 
 
8.2.5
TARAYICILAR (SCANNER)
2 YIL
 
 
8.2.6
SES KAYIT CİHAZLARI
2 YIL
 
 
8.2.7
KLAVYELER
2 YIL
 
 
8.2.8
HARİCİ DİSK ÜNİTELERİ
2 YIL
 
 
8.2.9
PC KAMERALAR (WEBCAM)
2 YIL
 
 
8.2.10
OYUN KONSOLLARI
2 YIL
 
 
8.2.11
İŞLEMCİLER
2 YIL
 
 
8.2.12
KART OKUYUCULAR
2 YIL
 
 
8.2.13
AĞ GÜVENLİK CİHAZLARI
2 YIL
 
 
8.2.14
HARD DISKLER
2 YIL
 
 
8.2.15
ANAKARTLAR
2 YIL
 
 
8.2.16
KİTAP OKUYUCULAR
2 YIL
 
 
8.2.17
DİJİTAL FOTOĞRAF ÇERÇEVESİ
2 YIL
 
19
KAPI AÇMA VE KAPAMA DÜZENEKLERİ 
18
KAPI VE PENCERELER
2 YIL
17
AHŞAP VE METAL MOBİLYALAR
2 YIL
16
MÜZİK ALETLERİ 
 
15.3
BESİN HAZIRLAYICI CİHAZ VE MAKİNELER 
 
15.2
KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ(PİLLİ ÜRÜNLER HARİÇ) 
 
15.1
EV ALETLERİ 
15
EV VE BENZERİ YERLERDE KULLANILAN ELEKTRİKLİ VE GAZLI CİHAZLAR 
14
SPOR, AV ALET VE MAKİNALARI 
13
ÖLÇME ALET VE CİHAZLARI 
12
BAHÇELERDE KULLANILAN MAKİNALAR 
11
EV TİPİ DİKİŞ MAKİNALARI
2 YIL
 
10.9
ARAÇ DÖNÜŞÜM KİTLERİ
 
10.8
TAŞIT YEDEK PARÇALARI 
10
TAŞITLAR
 
9
ELEKTRİKLİ ALET VE CİHAZLAR  
 
8.6
FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR
 
8.5
UYDU YARDIMI İLE KONUM BELİRLEME CİHAZLARI 
 
8.4
EV VE BENZERİ YERLERDE KULLANILAN ELEKTRONİK CİHAZLAR 
 
8.3.1
GÜVENLİK AMAÇLI KAMERALAR
2 YIL
 
 
 
8.3.2
GÜVENLİK AMAÇLI MONİTÖRLER
2 YIL
 
 
8.3.3
GÜVENLİK AMAÇLI KAYIT CİHAZLARI
2 YIL
 
 
8.3.4
ALARM CİHAZLARI
2 YIL
 
 
8.3.5
EV İÇİ DİNLEME VE İZLEME CİHAZLARI
2 YIL
 
 
8.4.1
TELEVİZYONLAR
2 YIL
 
 
8.4.2
PİKAP-PLAK ÇALARLAR
2 YIL
 
 
8.4.3
MÜZİK SETLERİ
2 YIL
 
 
8.4.4
RADYOLAR
2 YIL
 
 
8.4.5
SES KAYDEDİCİ VE OYNATICI CİHAZLAR (CD,DVD,VCD vb.)
2 YIL
 
 
8.4.6
MEDYA OYNATICILAR(MP3, MP4 vb.)
2 YIL
 
 
8.4.7
EV SİNEMA SİSTEMLERİ
2 YIL
 
 
8.4.8
SES DÜZENLEYİCİLER
2 YIL
 
 
8.4.9
HOPARLÖRLER
2 YIL
 
 
8.4.10
KULAKLIKLAR
2 YIL
 
 
8.4.11
DATABANKLAR
2 YIL
 
 
8.4.12
ELEKTRONİK SÖZLÜKLER
2 YIL
 
 
8.4.13
PROJEKSİYON CİHAZLARI
2 YIL VEYA 5.000 SAAT (Hangisi Önce Dolarsa)
 
 
8.4.14
HESAP MAKİNELERİ
2 YIL
 
 
8.4.15
ELEKTRONİK PARA KASALARI
2 YIL
 
 
8.4.16
UYDU ALICILARI (RECEİVER)
2 YIL
 
 
8.5.1
GPS YÖN BULMA KONUMLAMA CİHAZLARI
2 YIL
 
 
8.6.1
KAMERALAR
2 YIL
 
 
8.6.2
FOTOĞRAF MAKİNELERİ
2 YIL
 
9.1
JENERATÖRLER
 
2 YIL
 
9.2
AKÜMÜLATÖRLER
 
2 YIL
 
9.3
KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI
 
2 YIL
 
9.4
DÖNÜŞTÜRÜCÜLER (İNVERTÖR)
 
2 YIL
 
9.5
REGULATÖRLER
 
2 YIL
 
10.1
BİNEK OTOMOBİLLER
 
2 YIL VEYA 60.000 KM. (Hangisi Önce Dolarsa)
 
10.2
KAMYONETLER
 
2 YIL VEYA 100.000 KM. (Hangisi Önce Dolarsa)
 
10.3
MOTOSİKLETLER
 
2 YIL VEYA 30.000 KM. (Hangisi Önce Dolarsa)
 
10.4
DENİZ MOTOSİKLETLERİ
 
2 YIL
 
10.5
KAR MOTOSİKLETLERİ
 
2 YIL
 
10.6
BİSİKLETLER
 
2 YIL
 
10.7
KARAVANLAR
 
2 YIL
 
 
10.8.1
ARAÇ LASTİKLERİ
2 YIL VEYA 1,6 mm DİŞ DERİNLİĞİ (Hangisi Önce Dolarsa)
 
 
10.8.2
FARLAR
2 YIL
 
 
10.8.3
GÖSTERGE TABLOSU VE GÖSTERGELER
2 YIL
 
 
10.8.4
MERKEZİ KİLİTLER
2 YIL
 
 
10.8.5
EMNİYET KEMERİ VE BAĞLANTILARI
2 YIL
 
 
10.8.6
EMNİYET CAMLARI
2 YIL
 
 
10.8.7
EGZOZ BORU VE SUSTURUCULAR
2 YIL
 
 
10.8.8
ŞARJ DİNAMOSU
2 YIL
 
 
10.8.9
JANTLAR
2 YIL
 
 
10.8.10
KATALİTİK KONVERTÖRLER
2 YIL
 
 
10.8.11
AMORTİSÖRLER
2 YIL
 
 
10.8.12
RADYATÖRLER
2 YIL
 
 
10.8.13
OTO KLİMALARI
2 YIL
 
 
10.9.1
LPG DÖNÜŞÜM KİTLERİ
2 YIL
 
 
10.9.2
CNG DÖNÜŞÜM KİTLERİ
2 YIL
 
 
10.9.3
ELEKTRİK DÖNÜŞÜM KİTLERİ
2 YIL
 
12.1
ÇİM-OT-ÇİT KESME MAKİNALARI
 
2 YIL
 
12.2
ÇİM BİÇME MAKİNALARI
 
2 YIL
 
12.3
ZİNCİRLİ TESTERE MAKİNALARI
 
2 YIL
 
12.4
ÇAPALAMA MAKİNALARI
 
2 YIL
 
13.1
ELEKTRİK SAYAÇLARI
 
2 YIL
 
13.2
DOĞALGAZ SAYAÇLARI
 
2 YIL
 
13.3
SU SAYAÇLARI
 
2 YIL
 
13.4
ISI SAYACI – PAY ÖLÇER
 
2 YIL
 
13.5
SAATLER
 
2 YIL
 
13.6
ODA TERMOSTATLARI
 
2 YIL
 
14.1
SPOR ALETLERİ 
 
 
14.1.1
KONDİSYON BİSİKLETLERİ
2 YIL
 
 
14.1.2
KOŞU BANDLARI
2 YIL
 
 
14.1.3
KONDİSYON KÜREĞİ
2 YIL
 
 
14.1.4
AĞIRLIK ÇALIŞMA MAKİNALARI
2 YIL
 
14.2
AV ALETLERİ 
 
 
14.2.1
AV TÜFEKLERİ
2 YIL
 
 
15.1.1
BUZDOLAPLARI
2 YIL
 
 
15.1.2
DERİN DONDURUCULAR
2 YIL
 
 
15.1.3
ARAÇ BUZDOLAPLARI
2 YIL
 
 
15.1.4
SU SEBİLLERİ
2 YIL
 
 
15.1.5
BULAŞIK MAKİNELERİ
2 YIL
 
 
15.1.6
ÇAMAŞIR MAKİNELERİ
2 YIL
 
 
15.1.7
ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNELERİ
2 YIL
 
 
15.1.8
ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELER
2 YIL
 
 
15.1.9
FIRINLAR
2 YIL
 
 
15.1.10
OCAKLAR
2 YIL
 
 
15.1.11
MİKRODALGA FIRINLAR
2 YIL
 
 
15.1.12
BUHARLI TEMİZLİK MAKİNELERİ
2 YIL
 
 
15.1.13
BUZ YAPMA MAKİNELERİ
2 YIL
 
 
15.1.14
ÇÖP ÖĞÜTME MAKİNELERİ
2 YIL
 
 
15.1.15
DÜDÜKLÜ TENCERELER
2 YIL
 
 
15.1.16
ÜTÜLER
2 YIL
 
 
15.2.1
SAÇ KESME MAKİNELERİ
2 YIL
 
 
15.2.2
SAÇ ŞEKİLLENDİRME CİHAZLARI
2 YIL
 
 
15.2.3
SAÇ KURUTMA MAKİNELERİ
2 YIL
 
 
15.2.4
ELEKTRİKLİ TRAŞ MAKİNELERİ
2 YIL
 
 
15.2.5
EPİLASYON CİHAZLARI
2 YIL
 
 
15.2.6
SAKAL BIYIK KESME VE DÜZELTME MAKİNELERİ
2 YIL
 
 
15.3.1
EKMEK KIZARTMA MAKİNELERİ
2 YIL
 
 
15.3.2
EKMEK KESME MAKİNELERİ
2 YIL
 
 
15.3.3
EKMEK YAPMA MAKİNELERİ
2 YIL
 
 
15.3.4
TOST MAKİNELERİ
2 YIL
 
 
15.3.5
YOĞURT YAPMA MAKİNELERİ
2 YIL
 
 
15.3.6
YUMURTA PİŞİRİCİLER
2 YIL
 
 
15.3.7
KARIŞTIRICILAR
2 YIL
 
 
15.3.8
ÇAY/ KAHVE MAKİNELERİ
2 YIL
 
 
15.3.9
MEYVE SEBZE SIKACAKLARI
2 YIL
 
 
15.3.10
ET KIYMA MAKİNELERİ
2 YIL
 
 
15.3.11
MISIR PATLATMA MAKİNELERİ
2 YIL
 
 
15.3.12
SU ISITICILAR (KETTLE)
2 YIL
 
 
15.3.13
ELEKTRİKLİ PİŞİRİCİLER
2 YIL
 
 
15.3.14
BUHARLI PİŞİRİCİLER
2 YIL
 
 
15.3.15
MUTFAK ROBOTLARI
2 YIL
 
 
15.3.16
FRİTÖZLER
2 YIL
 
 
15.3.17
IZGARALAR
2 YIL
 
 
15.3.18
BLENDERLAR
2 YIL
 
 
15.3.19
DOĞRAYICILAR
2 YIL
 
 
15.3.20
GIDA ÖĞÜTÜCÜLER
2 YIL
 
 
15.3.21
KAHVE ÖĞÜTÜCÜLER
2 YIL
 
 
15.3.22
ELEKTRİKLİ CEZVELER
2 YIL
 
 
15.3.23
DONDURMA YAPMA MAKİNALARI
2 YIL
 
16.1
ORG
2 YIL
 
16.2
PİYANO
2 YIL
 
16.3
BAĞLAMALAR
 
2 YIL
 
16.4
BATERİLER
 
2 YIL
 
16.5
GİTARLAR
 
2 YIL
 
19.1
KAPI HİDROLİKLERİ
 
2 YIL
 
19.2
KAPI KİLİTLERİ
 
2 YIL
 
19.3
KAPI OTOMATLARI
 
2 YIL

 

Garanti Belgesi Yönetmenliği

Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu
MUTLU MÜŞTERİLER
Ülkemizdeki genel yaklaşımın kervan yolda dizilir atasözüyle örtüştüğünü düşünürsek her aşamada bir sorunla yüzleşmek ve bedel ödemek kaçınılmaz oluyor. Etkin patentin ,Marka ve Patent konusunda hem yola çıkmış hem de hazırlık yapanların rota belirlemek açısından en güvenilir partneri olmayı hak ettiklerini düşünüyoruz.


E-Bülten